Kalendarium 2019


Juni 2019

29. April 2019: DINNERABEND "MALLORQUIN ROYAl!"

Juli 2019

12. Juli - 28. Juli 2019: Wir machen eine Sommer:Pause!

August 2019

02. August 2019: Geschlossene Gesellschaft

03. August 2019: Szenenwechsel!  Wir starten -la-carte wieder voll durch!

16. August 2019: Geschlossene Gesellschaft

18. August 2019: Geschlossene Gesellschaft

25. August 2019: Geschlossene Gesellschaft

31. August 2019: Geschlossene Gesellschaft